Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
Adı/Soyadı/Ünvanı :{_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adres : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
E-posta : {_alicimail_}
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
Unvanı : UNIGEN YAPI A.Ş.
Adresi : İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandiş İş Merk. No:128 Kat:2 34755Ataşehir/ İstanbul
Telefon: 0216 606 09 09
Fax : 0216 577 04 35
Mersis No : 0892022666900011
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI : Unıgen Yapı Malzemeleri A.Ş. ’yi
ÜYE : Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ALICI : Siteye üye olarak ya da olmayarak bu sözleşme kapsamında ürün satın alan ve Madde 1.2. de ALICI olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
TARAFLAR: ALICI ve SATICI’yı birlikte,
SİTE : www.unigo.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.unigo.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda, siteye üye olarak ya da olmayarak siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : {_saticiunvan_}
Adres : {_saticiadres_}
Telefon : {_saticitelefon_}
Faks : {_saticifax_}
Eposta : {_saticimail_}
 
 
 
 
 
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adres : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1.Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3.Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki gibidir. ALICI satım bedelini seçtiği ödeme şekline uygun biçimde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Sipariş Tarihi : {_tarih_}
{_urunbilgileri_}
Kargo Tutarı : {_kargo_}
Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}
{_odemetablosu_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Fatura Adresi : {_faturaadresi_}
7.4. 300tl ve üzeri tutardaki alışverişlerde ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretiSATICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adres : {_faturaadresi_}
Telefon : {_faturatelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
Fatura teslim : {_faturaadresi_}
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3.SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6.ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9.ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.10.ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.11.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.12.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.13.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.14.SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.15.İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1.ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a)3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b)İade formu,
c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e)ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
g)Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurt İçi Kargo olup, www.unigo.com.tr ‘de yer alan kişisel üyelik sayfasındaki iade koşulları seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.
11. CAYMA HAKKININ KULLANIMI
11.1.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
11.2.Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. SATICI ALICI’nın bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden ALICI’ya cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, ALICI’nın iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ya derhal iletecektir.
11.3.Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine kadar ALICI’ya gönderecektir. ALICI bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi 11.2. maddede belirtilen yöntemleri de kullanabilir.
11.4.Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.
12. CAYMA HAKKI HUSUSUNDA EKSİK BİLGİLENDİRME
Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda ALICI’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
13. CAYMA HAKKININ KULLANIMINDA SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.1.SATICI, ALICI’nıncayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
13.2.SATICI, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapmak zorundadır.
13.3.Cayma hakkının kullanımında, iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, ALICI’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
14. CAYMA HAKKININ KULLANIMINDA ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
14.1.SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
14.2.ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
14.3.ALICI, kusuru, ihmali veya kastı nedeni ile teslim aldığı mala gelen zararlardan sorumludur. Malı SATICI’ya iade edene kadar ve mal uhdesindeyken malı uygun muhafaza koşullarında saklamak ve zarar görmemesini temin etmek zorundadır. Aksi halde meydana gelen zararlardan sorumludur.
15. CAYMA HAKKININ KULLANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda ALICI, herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.
SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.
16. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN HALLER
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b)ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
17. GENEL HÜKÜMLER
17.1.ALICI, www.unigo.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.
17.2.ALICI, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.
17.3.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi asmamak kaydı ile ALICI'nın belirttiği teslim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içeresinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI sözleşmeyi feshedebilir.
17.4.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
17.5.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi ve diğer yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
17.6.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
17.7.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, ALICI tarafından ödenen ürün bedelini 10 günlük süre içinde iade koşullarına ilişkin düzenlemeye uygun olarak ALICI’ya iade edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.
17.8.Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya en geç 3 gün içinde gönderilmesi iade edilmesi zorunludur.
17.9.385 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen faturaların SATICI’ya tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Faturanın iade edilmemesinden doğan zararlardan ALICI sorumludur.
17.10.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
17.11.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
17.12.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
17.13.SATICI kontrol ve denetimi altındaki kişisel bilgilerin kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla güvenlik önlemlerini almaktadır.
17.14.SATICI güvenlik nedeniyle ALICI’nın açık rızası doğrultusunda site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir
17.15.SATICI önceden ALICI’ya bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
17.16.SATICI dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden ALICI’ya bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
17.17.SATICI, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. ALICI, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
17.18.SATICI, ALICI’nın satın alma taleplerini hiçbir sebep göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca ALICI tarafından verilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı, yanlış ve/veya sahte olması durumunda SATICI, ALICInın taleplerini reddetme hakkına sahiptir. ALICI bu nedenle SATICIDAN’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
17.19.ALICI siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
17.20.ALICI siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
17.21.ALICI başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
17.22.ALICI’nın, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.
17.23.ALICI, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
17.24.Site’de, bu Site’den tamamen bağımsız ve SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. SATICI bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın bu İnternet Sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve SATICI’nın izni dışındadır.
18. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda doğrudan ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya ALICI’nın işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2015 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.200 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.300 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).
19. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
19.1.Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar, ikonlar, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, alan adı, genel görünüm ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın yayınlanan tüm bilgi ve veriler SATICI veya lisans veren veya marka sahiplerine aittir. Bunlar, sahiplik durumuna göre, SATICI veya lisans veren veya marka sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde işlenemez, kopyalanamaz, iletilemez, yayılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz ve kalıcı olarak indirilemez. Aksi takdirde, SATICI’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler ve marka sahipleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, ALICI SATICI'ya ödemekle sorumlu olacaktır.
19.2.SATICI'nın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
19.3.Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
19.4.Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
19.5.ALICI Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk ALICI’ya ait olup SATICI’nın rücu hakkı saklıdır.
20. SORUMLULUK
ALICI, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda SATICI ALICI’ya herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede satış faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. ALICI bu nedenlerle SATICI’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.
SATICI hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. SATICI, ALICI’nın herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. ALICI, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
21. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; SATICI, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince SATICI'nın yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, SATICI'ya gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için SATICI'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde SATICI, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.
22. ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ
22.1.ALICI’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda SATICI, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek ALICI’nın üyeliğini iptal edebilir ve ALICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda ALICI, SATICI’dan hiç bir hak ve talepte bulunamaz.
22.2.SATICI işbu sözleşmeyi gerek gördüğü takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek ALICI’nın üyeliğini iptal etmeye ve ALICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek SATICI’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.
23. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve SATICI’nın üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
24. GİZLİLİK
ALICI, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında SATICI ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve SATICI’nın izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir.
Ayrıca SATICI bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.
25. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (ç) hükmünde Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında, siparişlerin iletilmesi ve fatura işlemleri için ALICININ kişisel verileri (Ad Soyad, Telefon, TC Kimlik No, Adres , E-posta Adresi, Kullanıcı adı) işlenecektir.
5/2 (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında, SATICI tarafından siparişlerin teslim edilmesi için ALICININ kişisel verileri (Ad Soyad, Telefon, TC Kimlik No, Adres) kargo şirketine aktarılacaktır.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili bilgilendirmelere ve haklarınıza www.unigo.com.tr adresinde bulunan Aydınlatma metinlerinden ulaşabilirsiniz.
26. TEBLİGAT
Taraflar, bu sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.
ALICI, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin ALICI tarafından belirttilen e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin SATICI tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından SATICI sorumlu değildir.
27. DELİL ANLAŞMASI
ALICI, çıkabilecek ihtilaflarda, SATICI’nın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
28. MUHTELİF
28.1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
28.2.SATICI’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
28.3.ALICI, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde SATICI’nın yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
28.4.Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
28.5.Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
29. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: {_saticiunvan_}
ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}
 
TARİH: {_tarih_}

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.