KVKK Başvuru ve Talep Formu

KVKK Başvuru ve Talep Formu

GENEL AÇIKLAMALAR
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ("KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle "Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; 
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,  
- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, 
- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 
- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.
 
Bu çerçevede "yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;
•Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
•İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, 
•Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Unigo’ya daha önce bildirilen ve Unigo sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurular yapılabilir. 
 
İletişim:
Veri Sorumlusunun Kimliği
Unigen Yapı Malzemeleri A.Ş.
Adres: İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Kandiş İş Merkezi, No:128 Kat:2 PK:34755 Ataşehir / İstanbul
Tel: 90 216 577 04 34
Mail: unigenyapi@hs01.kep.tr veya bilgi@unigo.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru Usulü*Başvurunun
Yapılacağı AdresBaşvuru
Gönderiminde
Belirtilecek BilgiBaşvuruya
Eklenecek
Diğer Bilgiler
Şahsen Başvuru
(Kişisel veri sahibi
Şahsen, kimliğini
ispat edici bir belge
ile başvuruda
bulunması)Unigen Yapı Malzemeleri A.Ş.
Adres: İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Kandiş İş Merkezi, No:128 Kat:2 PK:34755 Ataşehir / İstanbul TÜRKİYEKimlik (pasaport,
ehliyet vb.)
İadeli Tahhütlü
Mektup veya Posta ile tebligatUnigen Yapı Malzemeleri A.Ş.
Adres: İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Kandiş İş Merkezi, No:128 Kat:2 PK:34755 Ataşehir / İstanbul TÜRKİYEZarfın üzerine
"Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu
Bilgi Talebi”
yazılacaktır.Kimlik (pasaport,
ehliyet vb.)
Fotokopisi
Güvenli Elektronik
İmza ile imzalanarak
Elektronik Posta
(KEP) yolu ile
başvuruunigenyapi@hs01.kep.tr 
 
Epostanın konu
kısmına "Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu
Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
 
Unigo’ya daha önce bildirilen ve Unigo sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanma yolu ile başvuru
bilgi@unigo.com.tr
Epostanın konu
kısmına "Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu
Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
* Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince "yazılı” başvuru kanalı olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar UNİGO  tarafından yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun:
 
Adı Soyadı :…………………………………………………….
 
TC Kimlik Numarası :………………………………………….
 
Şirketimizle Olan İlişkiniz :……………………………………
( Seçiminiz yanına X işareti koyunuz)
Ziyaretçi
E-Ticaret Müşterisi
Müşteri
Bayi Yetkilisi
Çalışan
Eski Çalışan
Tedarikçi
Çalışan / Stajyer Adayı
 
Adres : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 
Cep Telefonu :……………………………………………………………………………
Elektronik Posta Adresi : ……………………………………………………………….
Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :……………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.
Talep Konusu
(Seçiminiz/Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)Yasal dayanakTalebiniz
 
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (a)
Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (b)
Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (c)
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya
yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.KVK.m. 11/1 (ç)
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış
işlendiği düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini istiyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (d)
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili ( )* istiyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (e)A- Silinmesini
B- Anonim hale getirilmesini
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
düzeltilmesini istiyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (f)
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını
düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı
üçüncü kişiler nezdinde de ( ) * talep
ediyorum.
Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (f)A- Silinmesini
B- Anonim hale getirilmesini
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel
verilerimin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve
bu analiz neticesinde şahsım aleyhine
bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (g)
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.***Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (h)
Ek açıklamalarınızı yapınız :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………
***Lütfen var ise zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.
 
III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak UNİGEN  tarafından işlenmesine izin veriyorum.
 
 
Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.
(Seçiminiz/Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:
 
Başvuru Tarihi : ……../……./……..
 
 
İmza:
 
 
 
 
ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Unigen Yapı Malzemeleri A.Ş., başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
 Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.